موږ له 2015 راهیسې نړۍ وده کولو کې مرسته کوو

د اغوستلو اسانې برخې

 <p>Wear Plate(21)</p>

پلیټ (21)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-147 14mm 16
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-147 14mm 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

پلیټ (22)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-148 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-148 14mm 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

پلیټ (23)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-149 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-149 14mm 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

پلیټ (24)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-150 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-150 14mm 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

پلیټ (25)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-151 14 ملي میتر 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-151 14 ملي میتر 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

د نیمې اوبدلو پلیټ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-152 14mm 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

د نیم د اغوستو پلیټ (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-153 14 8

 <p>Screw</p>

سکرو

MAO2250 / 1500 M12 * 40 یا M12 * 35 104
MAO3000 / 2000 M12 * 40 یا M12 * 35 104
MAO4500 / 3000 M12 * 40 یا M12 * 35 128
MAO6000 / 4500 M12 * 40 یا M12 * 35 128
MSO2250 / 1500 M12 * 40 یا M12 * 35 64
MSO2000 / 1000 او 1.25 M12 * 40 یا M12 * 35 64
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Wear Plate</p>

پلیټ واغوندئ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16 ملي میتر 24
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-146 16 ملي میتر 32
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-146 16 ملي میتر 40
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-146 16 48
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16 ملي میتر 32
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-900-146 16 ملي میتر 28
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-146 16 ملي میتر

 <p>Cast Iron Tiles</p>

د اوسپنې ټایلونه کاسټ کړئ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر 56
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر 84
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر 32
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 32
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر 24
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر 24
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-144 (HCR) 16 ملي میتر

 <p>Cast Iron Tiles</p>

د اوسپنې ټایلونه کاسټ کړئ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 128
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-145 (HCR) 16 160
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 72
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 60
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm

 <p>Screw</p>

سکرو

MAO2250 / 1500 M12 * 40 108
MAO3000 / 2000 M12 * 40 144
MAO4500 / 3000 M12 * 40 یا M12 * 35 200
MAO6000 / 4500 M12 * 40 یا M12 * 35 240
MSO2250 / 1500 M12 * 40 128
MSO2000 / 1000 او 1.25 M12 * 40 112
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Blade</p>

بلیډ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175 (شپږ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175 (شپږ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175 (شپږ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-175 (شپږ) 14

 <p>Left Blade</p>

کي Bla لورى

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177 (شپږ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177 (شپږ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177 (شپږ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-177 (شپږ) 4

 <p>Right Blade</p>

ښی تیغ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176 (شپږ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176 (شپږ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176 (شپږ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-176 (شپږ) 2

 <p>Blade</p>

بلیډ

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178L (شپږ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178L (شپږ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178L (شپږ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178L (شپږ) 4

 <p>Blade</p>

بلیډ

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178R (شپږ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178R (شپږ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178R (شپږ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178R (شپږ) 2

 <p>Blade</p>

بلیډ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175-8 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175-8 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

کي Bla لورى

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177-91 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177-91 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

ښي لاس

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176-41 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176-41 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-41 2

 <p>Arm</p>

بازو

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174 (شپږ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174 (شپږ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-174 (شپږ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-174 (شپږ) 14
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-174 10
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-174

 <p>Left Arm</p>

کیft لاس

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-173 (شپږ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-173 (شپږ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-173 (شپږ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-173 (شپږ) 4
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-173 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-173

 <p>Right Arm</p>

ښي لاس

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-172 (شپږ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-172 (شپږ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-172 (شپږ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-172 (شپږ) 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-172 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-172 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

د مصر مینځنی حرکت سټرم A20

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174-91 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174-91 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

سپاسر

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-183 (شپږ) 42 ملي میتر 4
MAO2250 / 1500 SCAZ-400-184 (شپږ) 82 ملي میتر 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-183 (شپږ) 42 ملي میتر 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-184 (شپږ) 82 ملي میتر 8
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-184 12
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-184 10
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

بولټ اسپیسر

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-185 (شپږ) 42 ملي میتر 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-185 (شپږ) 42 ملي میتر 4

 <p>Steel Plate</p>

د فولادو پلیټ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-180-3 6
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-180-3 6
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-180-3 6

 <p>Screw(square Head)</p>

سکرو (مربع سر)

MAO2250 / 1500 M20 * 105 12
MAO3000 / 2000 M20 * 105 16
MAO4500 / 3000 M20 * 105 20
MAO6000 / 4500 M20 * 105 20
MSO2250 / 1500 M20 * 105 20
MSO2000 / 1000 او 1.25 M20 * 105 16
MEO2000 / 1000 M20 * 105

 <p>Crew(square Head)</p>

عمله (مربع سر)

MAO2250 / 1500 M20 * 95 24
MAO3000 / 2000 M20 * 95 24
MAO4500 / 3000 M20 * 95 24
MAO6000 / 4500 M20 * 95 24
MSO2250 / 1500 M20 * 95 16
MSO2000 / 1000 او 1.25 M20 * 95 16
MEO2000 / 1000 M20 * 95

د موټرو اړخ سپیرپارټونه

 <p>O Ring</p>

اې حلقه

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-232/233/239 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-232/233/239 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-232/233/239 1

 <p>Yellow Seal</p>

ژیړ سیل

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-693L / SCAB-040-693R 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-693L / R 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-693L / R 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-693 1

 <p>Blue Seal</p>

نیلي سیل

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-230 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-230-230 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

مهر (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-234 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-234 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-234 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-234 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

مهر (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-400-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-235 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-235 2

 <p>Seal(3)</p>

مهر (3)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-236 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-236 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-236 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-236 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-236 2

 <p>Cover</p>

پوښ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-315-1 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

د سیل کولو پوښ

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

ټوټه ټوټه

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

دسټپورف رینګ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-318 2

 <p>Protection(a)</p>

محافظت (الف)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-243 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-243 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAJ-015Q-243 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-243

 <p>Protection(b)</p>

محافظت (ب)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-244 (شپږ) 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-244 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAJ-015Q-244 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-244

 <p>Protection(b)</p>

محافظت (ب)

MAO2250 / 1500 SCAZ-015-720 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

د فولادو بوټي (2)

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-362 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAJ-015Q-362 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-362

 <p>Steel Bush(1)</p>

د پولادو بوش (1)

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362-1 2

 <p>Bearing</p>

بارول

MAO2250 / 1500 SCAB-500-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

Cover (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-015Q-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Cover(3)</p>

Cover (3)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-160 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-160 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-160 2

 <p>Support(1)</p>

ملاتړ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600Y-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600Y-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600Y-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(1)</p>

ملاتړ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

ملاتړ یا T (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2

مخالف موټ یا اړخ سپیر پرزې

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

د سیل کولو ماهین حلقه

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

ژیړ سیل

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Blue Seal</p>

نیلي سیل

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Seal(1)</p>

مهر (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-234 4
MAO3000 / 2000 SCAB-400-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

مهر (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-235 2

 <p>Cover</p>

پوښ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2

 <p>Sealing Cover</p>

د سیل کولو پوښ

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

ټوټه ټوټه

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

دسټپورف رینګ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-318 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

د محافظت حلقه (الف)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-243-1 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

د محافظت کړۍ (ب)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-244 (شپږ) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

د محافظت کړۍ (ب)

MAO2250 / 1500 243 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

د سټیل بوش 2

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

د سټیل بوش 1

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2

 <p>Bearing</p>

بارول

MAO2250 / 1500 SCAB-400-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-231 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-230-231 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-231

 <p>Ringed Nut</p>

رنګه مغز

MAO2250 / 1500 M100 2
MAO3000 / 2000 M100 2
MAO4500 / 3000 M110 * 2 & Φ110 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

پوښ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-020Y-158-8 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-158 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-158 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-158

 <p>Cover(2)</p>

Cover (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Support(1)</p>

ملاتړ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(2)</p>

ملاتړ (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Universal Joint</p>

یونیورسل ګډ

MAO2250 / 1500 SCAB-700-246 1
MAO3000 / 2000 SCAB-320-246 1
MAO4500 / 3000 SCAB-700-246 1
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-010-246 1
MEO2000 / 1000 SCAB-220-246

 <p>Belt</p>

بیلټ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-305 6
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-305 8
MAO4500 / 3000 SCAB-220-305 8
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-010Y-305 6
MEO2000 / 1000 SCAB-220EY-305

 <p>Reduction Gear</p>

د کمولو ګیر

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245L 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245L 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245L 1
MSO2250 / 1500 SCAB-440-245-4 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-440-245-4 2
MEO2000 / 1000 SCAB-440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

د کمولو ګیر

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245R 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245R 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245R 1

 <p>Electric Motor</p>

بریښنایی موټر

MAO2250 / 1500 SCLZ-015-737 2
MAO3000 / 2000 SCLZ-020-737 2
MAO4500 / 3000 SCLZ-030-249 2
MSO2250 / 1500 SCLB-015Q-249 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCLB-010-249 2
MEO2000 / 1000 SCLB-200-249

 <p>Gate-wear Plate</p>

د دروازې اغوستلو پلیټ

MAO2250 / 1500 SCLJ-600-542 4
MAO3000 / 2000 SCLJ-600-542 5
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-542 7
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-542 7
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-542 5
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCLJ-230-542 4
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-542

 <p>Screw</p>

سکرو

MAO2250 / 1500 SCLB-900-CNL01 8
MAO3000 / 2000 SCLB-900-CNL01 10
MAO4500 / 3000 SCLB-900-CNL01 14
MAO6000 / 4500 SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

دروازه مهر (مستقیم)

MAO2250 / 1500 SCLB-900-123 6
MAO3000 / 2000 SCLB-900-123 8
MAO4500 / 3000 SCLJ-900-123 10
MAO6000 / 4500 SCLJ-900-123 10
MSO2250 / 1500 SCLB-900-123 8
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCLB-900-123 7
MEO2000 / 1000 SCLB-900-123

 <p>Door Seal(arc)</p>

د دروازې سیل (آرک)

MAO2250 / 1500 SCLB-600-122 2
MAO3000 / 2000 SCLB-600-122 2
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-122 2
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-122 2
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-122L / R 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCLJ-230-122L / R 2
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-122L / R

 <p>Limit Switch</p>

محدودیت سویچ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-287-1 3
MAO3000 / 2000 SCAB-900-287-2 3
MAO4500 / 3000 SCAB-900-287-2 3
MSO2250 / 1500 SCAB-900-287-2 3
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-900-287-2 3
MEO2000 / 1000 SCAB-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

د شاف جوړه

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-166 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-166 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030-166 2

 <p>Shaft</p>

شافټ

MAO2250 / 1500 SCAJ-015Y-161 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020Y-161 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030Y-161 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015QY-161 2
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAJ-200Y-161 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

د حلقې ساتل

MAO2250 / 1500 Φ120 2
MAO3000 / 2000 Φ120 2

 <p>Lubrication Pump</p>

د غوړولو پمپ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

د لبنیاتو پمپ 302

MAO2250 / 1500 SCAB-500-248 1
MAO3000 / 2000 SCAB-500-248 1
MAO4500 / 3000 SCAB-500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

د راکړې ورکړې برخې

MAO2250 / 1500 150602063500 1
MAO3000 / 2000 150602063500 1
MAO4500 / 3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

د هايډروليک خارج شوي دروازه

MAO2250 / 1500 SCAB-900-251-1 DC24V 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 او 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

د هیدرولیک موټرو لپاره موټور

MAO2250 / 1500 SCAB-900-625-7 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ